Third workshop in Transvaal 2019.OCT.23 (EN+NL)

ENGLISH

Seniors gained new knowledge and skills in taking on their key issues in the third advocacy workshop that took place last Wednesday, 23rd of October. It was a productive day with a smaller group in attendance (only 10 participants) due to the fall holiday. First, the participants received a basic overview and explanation of advocacy with examples from senior groups in the U.S. and Europe. Social media platforms such as Twitter, where some interesting campaigns to combat ageism have been taking place, were completely unknown to the participants, who rely on family members to help them with technology.

It was logical, then, that a project bringing together young and old people, like Nonni su Internet (Rome), would appeal to them, as one female participant expressed. Next, the group turned to the issue of prioritizing issues and identifying key stakeholders. With three stickers each, the participants got up to place their votes for their top priorities for the neighbourhood on photos of the different issues identified at the last workshop. Their four key areas were 1) the TaxiBus program, 2) safety, 3) benches, and 4) more shops carrying Dutch products in the neighbourhood. Participants were then asked to identify stakeholders for each issue and assess the strength of their influence and interest (weak or strong). Participants are confident about presenting their issues to the Hague municipal government, who they see as a strong stakeholder in all of their issues. They also discussed the possibility that the local government could make Dutch products more easily available in Transvaal. Culture was clearly an important undercurrent to the group’s discussions, with some participants expressing what they saw as the challenges of working together with different groups.

Along with these trainings, AFEdemy is continuing its outreach and recruitment of members from underrepresented groups, and is on track to having the senior council of Transvaal installed early next year.

NEDERLANDS

De deelnemers deden nieuwe kennis en vaardigheden op in de derde belangenbehartigingsworkshop van afgelopen woensdag 23 oktober. Het was een productieve dag met een kleinere groep (slechts 10 deelnemers) vanwege de herfstvakantie. Eerst kregen de deelnemers een basisoverzicht en uitleg over belangenbehartiging met voorbeelden van seniorengroepen in de V.S. en Europa. Social media platforms zoals Twitter, waar een aantal interessante campagnes ter bestrijding van het leeftijdsdiscriminatie hebben plaatsgevonden, waren volstrekt onbekend bij de deelnemers, die vertrouwen op familieleden om hen te helpen met technologie.

Het was dan ook logisch dat een project dat jongeren en ouderen, zoals Nonni su Internet in Rome, samenbrengt, zoals een vrouwelijke deelnemer zei, hen zou aanspreken. Vervolgens richtte de groep zich op het stellen van prioriteiten en het identificeren van de belangrijkste belanghebbenden. Met drie stickers elk, stonden de deelnemers op om hun stemmen voor hun topprioriteiten voor de buurt te plaatsen op foto’s van de verschillende problemen die tijdens de laatste workshop werden geïdentificeerd. Hun vier kerngebieden waren 1) het TaxiBus programma, 2) veiligheid, 3) bankjes en 4) meer winkels met Nederlandse producten in de buurt. De deelnemers werd vervolgens gevraagd om voor elk onderwerp na te denken over de belanghebbenden en de sterkte van hun invloed en interesse (zwak of sterk) te beoordelen. De deelnemers hebben er vertrouwen in dat ze hun onderwerpen aan de Haagse gemeente kunnen voorleggen, die ze zien als een sterke stakeholder voor al hun onderwerpen.  Verder bediscussieerden zede mogelijke kansen van de overheid om Nederlandse producten gemakkelijker beschikbaar te maken in Transvaal. Cultuur was duidelijk een belangrijke onderstroom in de discussies van de groep. Sommige deelnemers gaven aan wat zij zagen als de uitdaging om samen te werken met verschillende groepen.

Naast deze trainingen gaat AFEdemy door met het bereiken en werven van leden uit ondervertegenwoordigde groepen en bereidt de weg voor om begin volgend jaar de ouderenraad van Transvaal te installeren.